අද දින එනම් ජුලි 20 වනදා උදෑසන 4 සහ 5.30 ට 10 සහ 11 ශ්‍රේණි වෙනුවෙන් පැවැත්වූ රචනා පන්තිය! Part 2

https://youtu.be/QpR7JymB-q8

Continue Readingඅද දින එනම් ජුලි 20 වනදා උදෑසන 4 සහ 5.30 ට 10 සහ 11 ශ්‍රේණි වෙනුවෙන් පැවැත්වූ රචනා පන්තිය! Part 2

අද දින එනම් ජුලි 20 වනදා උදෑසන 4 සහ 5.30 ට 10 සහ 11 ශ්‍රේණි වෙනුවෙන් පැවැත්වූ රචනා පන්තිය! Part 1

https://youtu.be/jFGjAXLMH64

Continue Readingඅද දින එනම් ජුලි 20 වනදා උදෑසන 4 සහ 5.30 ට 10 සහ 11 ශ්‍රේණි වෙනුවෙන් පැවැත්වූ රචනා පන්තිය! Part 1